Αρχική   Εταιρεία   Επικοινωνία
Επιλογή γλώσσας: English
Email: Κωδικός:
Λαχνοί που χτυπάω:
Αρ. Λαχνού Τιμή Ακυρώνω
Όχι λαχνοί ακόμα.
Καλάθι:
Προϊόν Τιμή
Δεν υπάρχουν προϊόντα ακόμα.
Τρόποι & προϋποθέσεις

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μπορείτε εύκολα να πάρετε μέρος στις δημοπρασίες μας με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Με την παρουσία σας στην αίθουσα
2. Με εντολή να σας αντιπροσωπεύσουμε στην αίθουσα. Εντολή μπορείτε να δώσετε με τους εξής τρόπους:
α. Μέσω της ιστοσελίδας
(www.vlastos.com ή www.vlastos.gr)
β. Με φαξ (+30-210.68.01.771)
γ. Με email (vlastos.com@gmail.com ή vlastos.gr@gmail.com)
δ. Ταχυδρομικά (Π. Νιρβάνα 9, 15231 Χαλάνδρι)
ε. Τηλεφωνικά (+30-210.68.34.749)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 των όρων πώλησης (http://www.vlastos.gr/content/condition_of_auction_sales/index/gr/) οι νέοι πελάτες πρέπει να παρέχουν συστάσεις ή ðñïêáôáâïëÞ ßóç ìå ôï 25% ôïõ Þ ôùí æçôïýìåíùí ëá÷íþí πριν την δημοπρασία.
Ç êõñéüôçôá ôùí ëá÷íþí ðáñáìÝíåé óôïí ÐùëçôÞ, ìÝ÷ñé íá åîïöëçèïýí.

Vlastos auctions
40, Vas. Georgiou street | 15233, Halandri
Phone +30.210.68.34.749 , +30.215.540.16.55 | FAX +30.213.0.116.116 | E-Mail info@vlastos.com